รอบรู้ 360 องศา การดูแลสุขภาพ การป้องกันและการรักษาโรค สำหรับคนวัยทำงาน

นโยบายด้านการจัดทำต้นฉบับนโยบายด้านการจัดทำต้นฉบับ

ทีมงาน Health2Click ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการนำเสนอเนื้อหาในรูป บทความ บทสัมภาษณ์ และสื่อต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าชมเว็บ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ การป้องกันและการรักษาโรค โดยสามารถแยกเนื้อหาตามประเภทของที่มา ได้ 5 หมวดหลัก ได้แก่

  1. บทความที่ทีมงานติดต่อแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เขียนต้นฉบับ บทความหมวดนี้จะระบุชื่อแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญผู้เขียนต้นฉบับ มีเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาของต้นฉบับ 
  2. บทความที่ทีมงานติดต่อแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอสัมภาษณ์ ถ่ายรูป ถอดเทป เรียบเรียง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแส มีความน่าสนใจและควรติดตาม 
  3. บทความที่เกิดจากกองบรรณาธิการ ทำการแปลเรียบเรียงเนื้อหาที่น่าสนใจจากเว็บไซต์สุขภาพที่ติดลำดับ 1-10 ของโลก บทความในหมวดนี้จะมีการวาง Link กลับไปหาต้นฉบับ 
  4. บทความ สื่อหรือเนื้อหา จากเว็บเพื่อนบ้าน เป็นการนำบทความดีๆจากเว็บเพื่อนบ้านมาลงตามความเหมาะสม บทความในหมวดนี้จะมีการวาง Link กลับไปหาต้นฉบับ โดยทีมกองบรรณาธิการจะทยอยติดต่อไปยังผู้เขียนต้นฉบับเพื่อทำการขออนุญาต
  5. บทความ สื่อหรือเนื้อหา ที่เป็นบทความโฆษณาตามนโยบายรับการสนับสนุนจะมีการใส่ตัวย่อ Adv. หมายถึง Advertorial Column เป็นบทความที่มีผู้สนับสนุนการจัดทำเนื้อหา 

นโยบายรับพิจารณาบทความต้นฉบับ   

Health2click ยินดีรับบทความ ข่าวสาร และผลงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าชมเว็บ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาได้ที่ ptheeranat@yahoo.com ทั้งนี้ กองบรรณาธิการ จะพิจารณาคัดเลือกบทความที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดทำ โดยบทความที่ถูกคัดเลือกนำมาเผยแพร่ ทางกองบรรณาธิการจะติดต่อกลับเพื่อจัดส่งของที่ระลึกให้ท่านตามความเหมาะสม

ขอบเขตการใช้งานเนื้อหา

เนื่องจากเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูล การตรวจ การวินิจฉัยจากแพทย์หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งเนื้อหาบางเรื่องยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็ว จนในบางครั้งกองบรรณาธิการอัพเดทตามไม่ทัน  เนื้อหาในเว็บไซต์จึงมีขอบเขตการใช้ โดยเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ การป้องกันและการรักษาโรค หรือเป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้เข้าชมเว็บตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเท่านั้น การนำข้อมูลไปใช้ไม่ว่ากรณีใด จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆโดยตรง