รอบรู้ 360 องศา การดูแลสุขภาพ การป้องกันและการรักษาโรค สำหรับคนวัยทำงาน

เกี่ยวกับเราเว็บไซต์ Health2click

Health2click เกิดขึ้นจากการที่เรามีประสบการณ์ในการจัดทำวารสารทางด้านการแพทย์ ได้แก่ วารสาร CVM วารสาร IDV และวารสาร MC จากประสบการณ์ดังกล่าวทำให้เราพบว่า การป้องกันโรคโดยการดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ การป้องกันโรคได้นั้น ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นและความตั้งใจในการปฏิบัติตัว ปรับเปลี่ยน ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญอีกเช่นกัน

ทีมงานจึงจัดทำเว็บไซต์เพื่อต่อยอดความรู้จากวารสารที่ทำอยู่ในปัจจุบัน มาสู่ภาคประชาชน โดยจะทำการสำรวจความต้องการในทุก ๆ ด้านของกลุ่มคนวัยทำงาน ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แล้วนำมาจัดทำเนื้อหา จากการแปล เรียบเรียง สัมภาษณ์ ถ่ายวิดีโอ การ Link YouTube รวมถึงการคัดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์จากสื่อที่น่าเชื่อถือมาเผยแพร่ ทั้งนี้บทความทุกบทความ โดยเฉพาะบทความทางด้านสุขภาพจะมีการแจ้งแหล่งที่มาและมีการอ่านทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยหากพบข้อผิดพลาด หรือลิขสิทธิ์ สามารถแจ้งได้ที่ E-mail หน้าติดต่อเรา หรือ Email : ptheeranat@yahoo.com

สำหรับการทำเว็บ Health2click ไม่มีการขายสินค้า จึงมีความจำเป็นต้องมีสปอนเซอร์สนับสนุนในการพัฒนาเนื้อหาดี ๆ มานำเสนออยู่เสมอ เนื้อหาที่สนับสนุนโดยสปอนเซอร์จะมีการระบุอย่างชัดเจนเพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่าน และในโอกาสนี้ทางทีมงานใคร่ขอขอบคุณอาจารย์แพทย์และผู้เชี่ยวชาญทุก ๆ ท่าน รวมถึงสปอนเซอร์ทุกรายที่มีส่วนช่วยผลักดันให้ Health2click เกิดขึ้น และเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้สนใจทางด้านสุขภาพในโอกาสต่อไป

บรรณาธิการที่ปรึกษา

ดร นพ พรเทพ

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

กองบรรณาธิการประสานงานและทีมสนับสนุน

ที่ปรึกษา ดร.ภก.วิรัตน์ ทองรอด บรรณาธิการบริหาร ธีรนาถ พุ่มเกิด กองบรรณาธิการ ณภัทร์ชา รัตนโสภณ จันทรา สุไลมาน พรทิพย์ วงศ์พานิช ภาวิตา อ่อนอำไพ ฝ่ายสื่อออนไลน์ วิรินทร์ เพชรรัตน์ พัชระ สิริมนตาภรณ์ เฉลิมพงศ์ เทศแก่น สุมนทิพย์ ก่องตาวงศ์ ฝ่ายศิลป์และอินโฟกราฟฟิค กัมปนาท ขอนทอง ศุภัค หุวะนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด อุดมพร ทองดอนใหม่ ฝ่ายขายและการตลาด ชัชชญา ไหวคิด วิภาดา ลิจันทร์พร ปาริชาติ หมอยา เกศสุดา ดวงแข ประสานงานผลิต สมโภช พุ่มพานิช ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ พัทธ์ธีรา ศรีพระจันทร์ สุวิมล ยาทิพย์ ฝ่ายบัญชี-การเงิน สงคราม ภูผาทอง

— 

— 

วารสารที่อยู่ในเครือ

— 

วารสาร CVM

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ผศ.นพ.ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา

CVM เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางด้านการป้องกันและการรักษาโรคหัวใจ หลอดเลือด และเมตาบอลิก ในรูปของบทความหรือบทสัมภาษณ์ขนาดสั้น 1 – 2 หน้า สรุปงานประชุมวิชาการ สรุปกิจกรรมสมาคมฯ มหาวิทยาลัยแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาระรูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ทีมผู้จัดทำมุ่งหวังให้วารสารเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพของแพทย์

คณะที่ปรึกษา
ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ พล.ต.หญิง พญ.หญิงน้อย อุบลเดชประชารักษ์ ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ศ.นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์ ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา ศ.นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์ รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์ ศ.นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์ ศ.นพ.สมิง เก่าเจริญ พล.อ.นพ.ประสาท เหล่าถาวร ศ.พล.ต.หญิง พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ พล.ต.หญิง พญ.ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ รศ.นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล ผศ.นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข รศ.พ.อ. (พิเศษ) นพ.สามารถ นิธินันทน์ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ ศ.นพ.จุมพล วิลาศรัศมี นพ.วศิน พุทธารี

วารสาร IDV

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

IDV เป็นวารสารรายเดือน จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางด้านการควบคุม ป้องกัน การรักษาโรคติดเชื้อและการให้วัคซีนในเด็กและผู้ใหญ่ ในรูปของบทความหรือบทสัมภาษณ์ขนาดสั้น 1 – 2 หน้า สรุปงานประชุมวิชาการ สรุปกิจกรรมสมาคมฯ และหน่วยงานภาครัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาระรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยทีมผู้จัดทำมุ่งหวังให้วารสารเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบวิชาชีพแพทย์

คณะที่ปรึกษา
ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ศ.พญ.ศรีลักขณ์ สิมะเสถียร ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ศ.นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ศ.พญ.อุษา ทิสยากร รศ.พญ.พรรณพิศ สุวรรณกูล ศ.นพ.สุรพล สุวรรณกูล ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี ศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล ศ.นพ.อรรถ นานา นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รศ. พล.ต.หญิง พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ ศ.พญ.ศศิธร ลิขิตนุกูล ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ ศ.นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ พล.ต.นพ.อดิศร วงษา ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย รศ.พ.อ.นพ.พิรังกูร เกิดพาณิช รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ รศ.นพ.กำธร มาลาธรรม รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

วารสาร MC

บรรณาธิการที่ปรึกษา
พล.อ.ท. นพ. อนุตตร จิตตินันทน์

Medical Conference เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวงานประชุมวิชาการที่สำคัญ ๆ จากทุกราชวิทยาลัยฯ สมาคมแพทย์ฯ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ในรูปของบทความ บทสัมภาษณ์ขนาดสั้น 1 – 2 หน้า สรุปงานประชุมวิชาการ สรุปกิจกรรมสมาคมฯ มหาวิทยาลัยแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาระรูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ทีมผู้จัดทำมุ่งหวังให้วารสารเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบวิชาชีพ

คณะที่ปรึกษา
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ศ.พล.ต.หญิง พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ รศ.นพ.พิศาล ไม้เรียง รศ.พญ.ไพจิตต์ อัศวธนบดี รศ.นพ.ภิรุณ มุตสิกพันธุ์ ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ ผศ.นพ.ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ พ.อ.นพ.อนันต์ วัฒนธรรม รศ.นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล รศ.ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์ รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ